Historysworld.com

HISTORYS WORLD

ประวัติศาสตร์น่าสนใจ

เว็บไซต์ ประวัติศาสตร์โลก Historysworld.com

Historyworld.com เว็บไซต์ประวัติศาสตร์ ที่กำลังเป็นที่นิยมในไทย โดยจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวติศาสตร์โลกเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่อาจไม่มีในห้องเรียน สามารถติดตามเราได้ที่ หน้าเว็บไซต์ , Facebook , Pinterrest , Reddit , X , Tumblr , Linkedin และ Blogger 

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ คืออะไร ?

ประวัติศาสตร์ (History) การศึกษาประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราว, การเปลี่ยนแปลง, และการพัฒนาของมนุษย์ในอดีต. ประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจการดำรงชีวิต, วัฒนธรรม, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, การเมือง, และเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบัน

ความสำคัญของประวัติศาสตร์

 • เข้าใจต้นตอของสังคม
 • บทเรียนจากอดีต
 • เสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ความเชื่อมโยงในโลก
 • เข้าใจวัฒนธรรม
 • แรงบันดาลใจ
 • การตัดสินใจที่ดีขึ้น
WWW.HISTORYSWORLD.COM
เดอะฮิสตอรีส
รูปภาพอ้างอิงจาก : https://th.wikipedia.org/

เฮโรโดตัส” (Herodotus) “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่อาศัยอยู่ในช่วงประมาณ 484–425 ก่อนคริสตกาล.

ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์โลก
ประวัติศาสตร์โลก

คืออะไร ?

คือ การศึกษาเรื่องราว, เหตุการณ์, และการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตลอดสมัยในมุมมองของโลกใบเดียว ไม่ได้ยึดติดเฉพาะในภูมิภาคหนึ่งหรือวัฒนธรรมเดียว แต่เป็นการทบทวนและศึกษาประวัติศาสตร์ในมุมมองที่กว้างขวาง, แสวงหาความสัมพันธ์, การกระทบกระทั่ง, และการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมและชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์โลกมักช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนและการเชื่อมโยงของเรื่องราวต่างๆ ที่กำหนดรูปแบบของโลกปัจจุบัน 

ความสำคัญ ?

 • ความเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ
 • ส่งเสริมการเข้าใจความร่วมมือและความขัดแย้ง
 • วิธีดูและการมองโลก
 • การสร้างความเข้าใจในระบบโลก
 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์
 • ความยั่งยืน
 • สร้างการเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ

บุคคลที่มีสําคัญทางประวัติศาสตร์โลก

บุคคลที่มีสําคัญทางประวัติศาสตร์โลก หมายถึงบุคคลที่มีผลงานหรือการกระทำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรหรือรัฐใหม่ ผู้นำการปฏิวัติ ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญ หรือสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะหรือวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า