สารบัญ

ยุคโบราณ (Ancient Era)

ยุคโบราณ

ยุคโบราณ (Ancient Era) เป็นยุคที่มนุษย์มีอารยธรรมเกิดขึ้น มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ แบ่งออกเป็น 2 สมัยย่อย ได้แก่

 • สมัยโบราณตอนต้น (Early Ancient Era) อารยธรรมต่างๆ เริ่มต้นก่อตัวขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก เช่น อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีก และอารยธรรมโรมัน
 • สมัยโบราณตอนปลาย (Late Ancient Era) อารยธรรมต่างๆ เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เช่น อารยธรรมกรีกคลาสสิก อารยธรรมโรมันจักรวรรดิ

พัฒนาการที่สำคัญในยุคโบราณ

 • การประดิษฐ์ตัวอักษร มนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ทำให้สามารถบันทึกเรื่องราวและความคิดต่างๆ ไว้ได้ ตัวอักษรเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของมนุษย์
 • การเกิดขึ้นของอารยธรรม มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งและมีการปกครองแบบรัฐ อารยธรรมเป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น
 • การขยายตัวของอาณาเขต อารยธรรมต่างๆ มีการขยายอาณาเขตออกไปเพื่อแสวงหาทรัพยากรและขยายอำนาจ ส่งผลให้เกิดสงครามและการติดต่อค้าขายระหว่างอารยธรรมต่างๆ

อารยธรรมที่สำคัญในยุคโบราณ

 • อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ตั้งอยู่ในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมแรกๆ ของโลก มีการประดิษฐ์ตัวอักษร คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรม และกฎหมาย
 • อารยธรรมอียิปต์ ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำไนล์ อารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประดิษฐ์ตัวอักษร พีระมิด มัมมี่ และศาสนา
 • อารยธรรมกรีก ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน อารยธรรมกรีกเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ และปรัชญา
 • อารยธรรมโรมัน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลี อารยธรรมโรมันเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประดิษฐ์ตัวอักษร กฎหมาย สถาปัตยกรรม และระบบการปกครอง

พัฒนาการที่สำคัญในสมัยโบราณตอนต้น

 • การเกิดขึ้นของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมแรกๆ ของโลก เกิดขึ้นในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตัวอักษร คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรม และกฎหมาย
 • การเกิดขึ้นของอารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมาก เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำไนล์ อารยธรรมอียิปต์มีพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ตัวอักษร พีระมิด มัมมี่ และศาสนา

พัฒนาการที่สำคัญในสมัยโบราณตอนปลาย

 • การเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ และปรัชญา ชาวกรีกมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดต่างๆ เช่น ประชาธิปไตย วิทยาศาสตร์ และปรัชญา
 • การขยายตัวของจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพื้นที่ครอบคลุมยุโรป แอฟริกาเหนือ และเอเชียตะวันตก จักรวรรดิโรมันมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมโรมันไปทั่วโลก

ยุคโบราณเป็นยุคที่มนุษย์มีพัฒนาการที่สำคัญมากมาย ยุคนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของประวัติศาสตร์โลก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์โลก
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory)
ยุคหินเก่า (Paleolithic Era)
ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)
– ยุคโบราณ (Ancient Era)

แหล่งอ้างอิง – th.wikipedia.org