สารบัญ

ยุคกลางตอนต้น (Early Middle Ages)

ยุคกลางตอนต้น

ยุคกลางตอนต้น (Early Middle Ages) เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 ช่วงเวลานี้เริ่มต้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก อำนาจทางการเมืองถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายอาณาจักรเล็ก ๆ อำนาจของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคม เศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก

ลักษณะสำคัญของยุคกลางตอนต้น (Early Middle Ages)

ยุคกลางตอนต้น

การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก

จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายในปี ค.ศ. 476 เหตุการณ์นี้นำไปสู่ยุคแห่งความวุ่นวายและความขัดแย้งในยุโรป อำนาจทางการเมืองถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายอาณาจักรเล็ก ๆ อำนาจของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคม

ยุคกลางตอนต้น

อำนาจของศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ มีบทบาทสำคัญในสังคมเป็นอย่างมากในสมัยกลางตอนต้น คริสตจักรคาทอลิกเป็นสถาบันที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกตะวันตก คริสตจักรคาทอลิกมีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ การศึกษา และการดูแลสังคม

ยุคกลางตอนต้น

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม

เศรษฐกิจในสมัยกลางตอนต้นเป็นแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก ชาวนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและประกอบอาชีพทำการเกษตร การค้าขายและอุตสาหกรรมยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนัก

เหตุการณ์สำคัญในยุคกลางตอนต้น

  • การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก (ค.ศ. 476)
  • การก่อตั้งจักรวรรดิการอแล็งเฌียง (ค.ศ. 768)
  • การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในยุโรป (คริสต์ศตวรรษที่ 5-10)
  • การพัฒนาของระบบศักดินา (คริสต์ศตวรรษที่ 7-10)

การแบ่งยุคกลางตอนต้นออกเป็นสามช่วงเวลา

สมัยกลางตอนต้นสามารถแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาหลัก ๆ ดังนี้

  • ยุคมืดแรก (Dark Ages I) ประมาณ ค.ศ. 476-500 ช่วงเวลานี้เป็นยุคแห่งความวุ่นวายและความขัดแย้งในยุโรป อำนาจทางการเมืองถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายอาณาจักรเล็ก ๆ อำนาจของศาสนาคริสต์เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคม
  • ยุคมืดกลาง (Dark Ages II) ประมาณ ค.ศ. 500-800 ช่วงเวลานี้เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูและการพัฒนาในยุโรป จักรวรรดิการอแล็งเฌียงเริ่มเข้มแข็งขึ้น การค้าขายและเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น ศิลปวัฒนธรรมเริ่มพัฒนาขึ้น
  • ยุคมืดปลาย (Dark Ages III) ประมาณ ค.ศ. 800-1000 ช่วงเวลานี้เป็นยุคแห่งการขยายตัวของจักรวรรดิการอแล็งเฌียง การค้าขายและเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น ศิลปวัฒนธรรมเริ่มพัฒนาขึ้น

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์โลก

ยุคกลาง (Middle Ages)

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages)

สมัยกลางตอนปลาย (Late Middle Ages)

รูปภาพ : canva