สารบัญ

สมัยกลางตอนปลาย (Late Middle Ages)

สมัยกลางตอนปลาย

สมัยกลางตอนปลาย (Late Middle Ages) เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 ช่วงเวลานี้มีลักษณะที่แตกต่างจากยุคกลางตอนต้นและยุคกลางยุครุ่งโรจน์เป็นอย่างมาก เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย เช่น โรคระบาด สงครามกลางเมือง ปัญหาความยากจน เป็นต้น

ลักษณะสำคัญของสมัยกลางตอนปลาย

สมัยกลางตอนปลาย

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ในสมัยยุคกลางตอนปลาย เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย เช่น โรคระบาด สงครามกลางเมือง ปัญหาความยากจน เป็นต้น โรคระบาดครั้งใหญ่ที่เรียกว่ากาฬโรคระบาดในยุโรประหว่างปี ค.ศ. 1347 ถึง ค.ศ. 1350 ส่งผลให้ประชากรในยุโรปลดลงเป็นจำนวนมาก สงครามกลางเมืองและความขัดแย้งต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหาความยากจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม

สมัยกลางตอนปลาย

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในสมัยยุคกลางตอนปลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย เช่น การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง การเติบโตของเมือง การปฏิวัติทางการเกษตร พัฒนาการทางเทคโนโลยี เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับการศึกษาและวัฒนธรรมมากขึ้น การเติบโตของเมืองส่งผลให้การค้าขายและเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าขึ้น การปฏิวัติทางการเกษตรทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น การพัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้ผู้คนสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้น

สมัยกลางตอนปลาย

ความเสื่อมของศาสนจักร

ในสมัยยุคกลางตอนปลาย ศาสนจักรเริ่มเสื่อมความนิยมลง ผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนจักร ความเสื่อมของศาสนจักรส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา เช่น การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์

เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางตอนปลาย

  • กาฬโรคระบาด (Black Death)
  • สงครามร้อยปี (Hundred Years’ War)
  • การปฏิวัติทางการเกษตร (Agricultural Revolution)
  • การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ (Protestant Reformation)
  • การค้นพบทวีปอเมริกา (Discovery of America)

การสิ้นสุดของสมัยกลางตอนปลาย

สมัยกลางตอนปลายสิ้นสุดลงประมาณ ค.ศ. 1500 ช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยใหม่ตอนต้น (Early Modern Period)

ประวัติศาสตร์โลก

ยุคกลาง (Middle Ages)

ยุคกลางตอนต้น (Early Middle Ages)

สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages)

รูปภาพ : canva