สารบัญ

ยุคกลาง (Middle Ages) : การล่มสลายลงของเริ่มต้นยุคกลาง

ยุคกลาง

ยุคกลาง (Middle Ages) คือ ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 เริ่มตั้งแต่การล่มสลายลงของจักรวรรดิโรมันตะวันตก จนถึงจุดเริ่มตั้นของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา และยุคแห่งการสำรวจ

สมัยกลาง คือ ช่วงเวลาตรงกลางของกระบวนการเปลี่ยนผ่านในประวัติศาสตร์ตะวันตกคือ สมัยคลาสสิก สมัยกลาง และสมัยใหม่ นอกจากนี้สมัยกลางยังถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาคือ สมัยกลางตอนต้น (Early Middle Ages), สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages) และสมัยกลางตอนปลาย (Late Middle Ages)

ยุคกลาง

ยุคกลางนั้นมีลักษณะความสำคัญอย่างไร

ยุคกลางเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรป การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งคือ การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ซึ่งนำไปสู่ยุคแห่งความวุ่นวายและความขัดแย้งในยุโรป ในช่วงเวลานี้ อำนาจทางการเมืองถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายอาณาจักรเล็ก ๆ อำนาจของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคม เศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก เทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ยุคกลาง

การแบ่งยุคกลางออกเป็นสามช่วงเวลา

ยุคกลาง
ยุคกลาง
ยุคกลาง
  • สมัยกลางตอนต้น (Early Middle Ages) ประมาณ ค.ศ. 476-1000 ช่วงเวลานี้เริ่มต้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก อำนาจทางการเมืองถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายอาณาจักรเล็ก ๆ อำนาจของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคม เศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก
  • สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ (High Middle Ages) ประมาณ ค.ศ. 1000-1300 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและการพัฒนาในยุโรป อำนาจของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มเข้มแข็งขึ้น การค้าขายและเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น ศิลปวัฒนธรรมรุ่งเรือง
  • สมัยกลางตอนปลาย (Late Middle Ages) ประมาณ ค.ศ. 1300-1500 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในยุโรป เกิดสงครามครูเสด กาฬโรคระบาด สงครามระหว่างอาณาจักรต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ยุคกลาง

จุดสิ้นสุดของยุคกลางนั้น มักถูกกำหนดไว้โดยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในยุโรป

ความสำคัญของยุคกลาง

ยุคกลางเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้วางรากฐานให้กับการพัฒนาของยุโรปในยุคต่อมา ยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญในสังคม ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ยุคกลางเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป

เหตุการณ์สำคัญในยุคกลาง

  • การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก (ค.ศ. 476)
  • สงครามครูเสด (ค.ศ. 1096-1291)
  • กาฬโรคระบาด (ค.ศ. 1348-1350)
  • คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบทวีปอเมริกา (ค.ศ. 1492)
  • จักรวรรดิออตโตมันยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ค.ศ. 1453)
  • การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์เริ่มต้นขึ้น (ค.ศ. 1517)

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/