สารบัญ

ยุคใหม่ (Modern Era)

ยุคใหม่

ยุคใหม่ (Modern Era) เป็นช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1453 จากการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ และสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ ค.ศ. 1945 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ช่วงเวลานี้มีลักษณะเด่นคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากมาย

ยุคใหม่ (Modern Era) แบ่งออกเป็นสองช่วงย่อย

  • ยุคใหม่ตอนต้น (Early Modern Era) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1453 จากการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ และสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ ค.ศ. 1750 ช่วงเวลานี้มีลักษณะเด่นคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากมาย
  • ยุคใหม่ตอนปลาย (Late Modern Era) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1750 และดำเนินมาถึงปัจจุบัน ช่วงเวลานี้มีลักษณะเด่นคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากมาย

จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ (Modern Era)

ยุคใหม่

จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ มักถือกันว่าเป็นการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ในปี ค.ศ. 1453 เนื่องจากเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคกลางและเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของยุโรป

ความก้าวหน้าต่างๆ ของมนุษย์ในยุคใหม่

  • ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงยุคใหม่ มีการค้นพบและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ มากมายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การผลิต การเดินทาง การคมนาคม และการสื่อสาร
  • การพัฒนาประชาธิปไตย ในช่วงยุคใหม่ มีการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น แทนที่การปกครองในระบอบเผด็จการ
  • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในช่วงยุคใหม่ สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น ผู้หญิงได้รับสิทธิมากขึ้น มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากขึ้น

ยุคใหม่ มีช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญมากมาย ดังนี้

ยุคใหม่
ยุคใหม่
ยุคใหม่
  • การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปเริ่มใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แทนที่จะใช้ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา
  • การปฏิรูปศาสนา (Reformation) ในช่วงศตวรรษที่ 16 เกิดการปฏิรูปศาสนาขึ้นในยุโรป โดยนักศาสนาคริสต์เริ่มตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนจักรคาทอลิก นำไปสู่การแบ่งแยกนิกายในคริสต์ศาสนา
  • การสำรวจโลก (Exploration) ในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 18 ชาวยุโรปเริ่มเดินทางสำรวจโลกกว้าง นำไปสู่การค้นพบทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย และทวีปอื่นๆ
  • การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ในช่วงศตวรรษที่ 18 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปและอเมริกาเหนือ นำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทำให้การผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (World War I) และ สงครามโลกครั้งที่สอง (World War II) ในช่วงศตวรรษที่ 20 เกิดสงครามโลกสองครั้งขึ้น ซึ่งเป็นสงครามที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์

ยุคใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โลก มีการค้นพบและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ มากมายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การผลิต การเดินทาง การคมนาคม และการสื่อสาร มีการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น ผู้หญิงได้รับสิทธิมากขึ้น มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากขึ้น

ประวัติศาสตร์โลก

Facebook : hdaknowledge