สารบัญ

ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)

ยุคหินใหม่

ยุคหินใหม่ (Neolithic Era) เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง รู้จักทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ยุคย่อย ได้แก่

  • ยุคหินใหม่ตอนต้น (Early Neolithic) มนุษย์เริ่มทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และรู้จักประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา
  • ยุคหินใหม่ตอนปลาย (Late Neolithic) มนุษย์รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น คันไถ ล้อ เกวียน และรู้จักทำเครื่องประดับ

ยุคหินใหม่มีระยะเวลาประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล การศึกษาเรื่องราวในยุคหินใหม่จึงต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ กระดูกสัตว์ ซากพืช ที่อยู่อาศัย ศิลปะ เป็นต้น โดยนักโบราณคดีจะศึกษาและวิเคราะห์หลักฐานเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคหินใหม่

วิถีชีวิตของมนุษย์ใน ยุคหินใหม่

มนุษย์ในยุคหินใหม่ดำรงชีพด้วยการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือเมืองเล็กๆ มีการใช้ชีวิตแบบอยู่ประจำที่ มนุษย์ในยุคหินใหม่มีรูปร่างและลักษณะคล้ายมนุษย์ปัจจุบันมาก กะโหลกศีรษะกลม หน้าผากกว้าง ฟันเล็กและเปราะ มือและเท้าเล็ก ขายาว ร่างกายมีไขมันมาก

พัฒนาการที่สำคัญในยุคหินใหม่

  • การรู้จักทำการเกษตรกรรม มนุษย์เริ่มเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้สามารถมีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอและมั่นคง การเกษตรกรรมเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเร่ร่อนมาเป็นอยู่ประจำที่
  • การรู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ มนุษย์เริ่มประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น คันไถ ล้อ เกวียน เป็นต้น
  • การรู้จักการตั้งถิ่นฐาน มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง ทำให้สามารถพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว

ยุคหินใหม่เป็นยุคที่มนุษย์มีพัฒนาการที่สำคัญมากมาย ยุคนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิถีชีวิตของมนุษย์

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลก
– ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory)
– ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)
– ยุคโบราณ (Ancient Era)
เว็บไซต์ Wikipedia