สารบัญ

ยุคหินเก่า (Paleolithic Era)

ยุคหินเก่า (Paleolithic Era)

ยุคหินเก่า (Paleolithic Era) เป็นยุคที่มนุษย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ แบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อย ได้แก่

ยุคหินเก่า (Paleolithic Era) แบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อย

ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่าตอนต้น (Early Paleolithic)

ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่าตอนต้น (Early Paleolithic) เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหินเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีก่อนและสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อน เครื่องมือหินในยุคนี้มีลักษณะหยาบ กะเทาะเพียงด้านเดียวหรือสองด้าน ไม่มีการฝนให้เรียบ

มนุษย์ในยุคหินเก่าตอนต้นดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ หาปลา และเก็บหาผลไม้ในป่า อาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผา ยังไม่มีความคิดสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือตั้งรกรากถาวร รู้จักใช้ไฟแล้ว โดยเริ่มจากการเก็บกิ่งไม้ที่เกิดจากไฟไหม้ป่า ต่อมาจึงรู้จักวิธีการจุดไฟด้วยตัวเอง

พัฒนาการที่สำคัญของยุคหินเก่าตอนต้น ได้แก่

 • มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหินเป็นครั้งแรก
 • มนุษย์รู้จักใช้ไฟเป็นครั้งแรก
 • มนุษย์เริ่มดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ หาปลา และเก็บหาผลไม้ในป่า

ยุคหินเก่าตอนกลาง (Middle Paleolithic)

ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่าตอนกลาง (Middle Paleolithic) เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มพัฒนาเครื่องมือหินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนและสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อน เครื่องมือหินในยุคนี้มีลักษณะเรียบกว่ายุคหินเก่าตอนต้น มีการกะเทาะทั้งสองด้านและมีการฝนให้เรียบ

มนุษย์ในยุคหินเก่าตอนกลางดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ หาปลา และเก็บหาผลไม้ในป่า อาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผา รู้จักใช้ไฟแล้ว รู้จักทำเสื้อผ้าและเครื่องประดับ รู้จักการฝังศพ

พัฒนาการที่สำคัญของยุคหินเก่าตอนกลาง ได้แก่

 • เครื่องมือหินมีความซับซ้อนมากขึ้น
 • มนุษย์รู้จักทำเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
 • มนุษย์รู้จักการฝังศพ

ยุคหินเก่าตอนปลาย (Late Paleolithic)

ยุคหินเก่า

ยุคหินเก่าตอนปลาย (Late Paleolithic) เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นอย่างมาก เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อนและสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อน เครื่องมือหินในยุคนี้มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น มนุษย์รู้จักใช้ภาษาและเริ่มมีการพัฒนาศิลปะและความเชื่อทางศาสนา

มนุษย์ในยุคหินเก่าตอนปลายดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ หาปลา และเก็บหาผลไม้ในป่า อาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผา รู้จักใช้ไฟแล้ว รู้จักทำเสื้อผ้าและเครื่องประดับ รู้จักการฝังศพ รู้จักใช้ภาษาและเริ่มมีการพัฒนาศิลปะและความเชื่อทางศาสนา

พัฒนาการที่สำคัญของยุคหินเก่าตอนปลาย ได้แก่

 • เครื่องมือหินมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น
 • มนุษย์รู้จักใช้ภาษา
 • มนุษย์เริ่มมีการพัฒนาศิลปะและความเชื่อทางศาสนา

วิถีชีวิตของมนุษย์ใน ยุคหินเก่า

มนุษย์ในยุคหินเก่าดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่าเป็นอาหาร อาศัยอยู่ในถ้ำหรือกระท่อมชั่วคราว มีการใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนไปตามแหล่งอาหาร มนุษย์ในยุคหินเก่ามีขนาดเล็กกว่ามนุษย์ปัจจุบันมาก กะโหลกศีรษะแบน หน้าผากลาด ฟันใหญ่และแข็งแรง มือและเท้าใหญ่ ขาสั้น ร่างกายมีกล้ามเนื้อมาก

พัฒนาการที่สำคัญในยุคหินเก่า

 • การประดิษฐ์เครื่องมือหิน มนุษย์เริ่มใช้เครื่องมือหินเพื่อช่วยให้การล่าสัตว์และเก็บของป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือหินในยุคหินเก่ามีหลากหลายรูปแบบ เช่น หินกะเทาะ หินขูด หินตัด ขวานหินกะเทาะ ขวานหินสกัด เป็นต้น
 • การรู้จักใช้ไฟ มนุษย์รู้จักใช้ไฟเพื่อจุดไฟให้สว่าง ขับไล่สัตว์ร้าย อบอาหาร ต้มน้ำ เป็นต้น การรู้จักใช้ไฟเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น
 • การรู้จักทำเสื้อผ้า มนุษย์รู้จักทำเสื้อผ้าเพื่อป้องกันความหนาวเย็น ป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้าย และป้องกันแสงแดด
 • การรู้จักศิลปะ มนุษย์รู้จักทำศิลปะ เช่น วาดภาพ แกะสลักหิน ประดิษฐ์เครื่องประดับ เป็นต้น ศิลปะในยุคหินเก่ามักมีรูปทรงเรขาคณิต รูปสัตว์ รูปคน เป็นต้น

ยุคหินเก่าเป็นยุคที่มนุษย์มีพัฒนาการที่สำคัญมากมาย ยุคนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลก
– ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory)
– ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)
– ยุคโบราณ (Ancient Era)
– ยุคกลาง (Middle Ages)

ขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก : Canva