สารบัญ

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Era) : การเดินทางสู่โลกยุคหิน

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Era) เป็นยุคที่มนุษย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ แบ่งออกเป็น 2 สมัยย่อย ได้แก่

1. ยุคหินเก่า (Paleolithic Era)

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคหินเก่า (Paleolithic Era) มนุษย์ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อน อาศัยล่าสัตว์และเก็บของป่าเป็นอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อย ได้แก่

  • ยุคหินเก่าตอนต้น (Early Paleolithic) มนุษย์เริ่มรู้จักใช้เครื่องมือหินแบบง่ายๆ เช่น หินกะเทาะ หินขูด หินตัด
  • ยุคหินเก่าตอนกลาง (Middle Paleolithic) มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหินที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินสกัด
  • ยุคหินเก่าตอนปลาย (Late Paleolithic) มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหินแบบโม่หิน รู้จักใช้ไฟ รู้จักทำเสื้อผ้า และรู้จักศิลปะ

2. ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)

2. ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)

ยุคหินใหม่ (Neolithic Era) มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง รู้จักทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ยุคย่อย ได้แก่

  • ยุคหินใหม่ตอนต้น (Early Neolithic) มนุษย์เริ่มทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และรู้จักประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา
  • ยุคหินใหม่ตอนปลาย (Late Neolithic) มนุษย์รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น คันไถ ล้อ เกวียน และรู้จักทำเครื่องประดับ

ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีระยะเวลาประมาณ 2.5 ล้านปี จนถึงประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล การศึกษาเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ กระดูกสัตว์ ซากพืช ที่อยู่อาศัย ศิลปะ เป็นต้น โดยนักโบราณคดีจะศึกษาและวิเคราะห์หลักฐานเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์

พัฒนาการที่สำคัญในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่

  • การประดิษฐ์เครื่องมือหิน มนุษย์เริ่มใช้เครื่องมือหินเพื่อช่วยให้การล่าสัตว์และเก็บของป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การรู้จักทำการเกษตรกรรม มนุษย์เริ่มเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทำให้สามารถมีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอและมั่นคง
  • การรู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ มนุษย์เริ่มประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต
  • การรู้จักการตั้งถิ่นฐาน มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง ทำให้สามารถพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว

ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์มีพัฒนาการที่สำคัญมากมาย ยุคนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลก
– ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory)
– ยุคหินใหม่ (Neolithic Era)
– ยุคโบราณ (Ancient Era)
รูปอ้างอิงจาก : www.canva.com