สารบัญ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 จากการเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,500 ปี สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-18

เมืองโบราณศรีเทพ มีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาสองลูก คือ เขาคลังในและเขาถมอรัตน์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีและเขมร ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-18 เมืองโบราณแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำป่าสัก

โบราณสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

  • ปราสาทเขาคลังใน ศาสนสถานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินทราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
  • ปราสาทเขาถมอรัตน์ ศาสนสถานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินทราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18
  • กำแพงเมือง คูเมือง และประตูเมือง โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ล้อมรอบเมืองโบราณศรีเทพ
  • แหล่งโบราณคดีอื่นๆ เช่น เนินดิน ร่องรอยอาคารบ้านเรือน และเศษภาชนะดินเผา

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางอารยธรรมของไทยในอดีต เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี

คุณค่าของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก

  • เป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-18
  • เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำป่าสัก
  • เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอารยธรรมอื่นๆ ในภูมิภาค

การขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก เป็นการตอกย้ำคุณค่าและความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยสู่นานาประเทศ

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

Facebook : hdaknowledge